Aito Support - ilmasto

Aito Support Ilmastoraportti

Aito Supportin ja Green Carbonin yhteinen lehdistotiedote 14.09.2021

Mobiililaitteiden elinkaaren aikaisiin ilmastovaikutuksiin voidaan merkittävästi vaikuttaa asiantuntevalla huollolla

Green Carbon analysoi Aito Supportin Samsung-mobiililaitteille tekemillä tyypillisillä korjaustoimenpiteillä aikaansaadut päästövähenemät olettamalla, että laitteiden elinkaarta saadaan pidennettyä vuodella. Analyysissa nojattiin tutkittuun kansainväliseen tietoon ja sovellettiin tunnettua elinkaarimallia. Analyysi osoitti, että laitteiden korjaaminen vähentää päästöjä 3-24%. Yhden korjauksen aiheuttama hiilidioksidiekvivalenttivähenemä vaihtelee 2-20 kilon välillä. Käytännössä useimmilla eri korjaustavoilla elinkaaren pitenemä on yleensä pidempi kuin vuosi, joten tuloksia voidaan todeta arvioidun varovasti.

Aito Support tämänhetkisellä 30 asiantuntijan joukolla vuosittain yli 35 000 korjaustoimenpidettä, mikä tarkoittaa sadoissa tonneissa laskettavaa hiilidioksivähenemää. Green Carbonin selvitys vahvisti asiantuntemuksen merkitystä positiivisten ilmastovaikutusten maksimoinnissa. Samsungin kanssa tehtävä tiivis yhteistyö mahdollistaa älylaitteiden elinkaaren jatkamisen järkevin kustannuksin ja maksimaalisin ilmastohyödyin. Älylaitteiden ja niiden osien sekä ohjelmistojen syvällinen tuntemus auttaa Aito Supporttia löytämään kunkin asiakkaan kannalta järkevimmät ja kestävimmät tavat korjata laitteita. Green Carbonin selvitys osoitti myös selvästi, että uuden laitteen ostaminen voi olla ilmaston kannalta järkevämpi ratkaisu kuin vanhan korjaaminen. Tämä johtuu erityisesti siitä, että jos älylaitteeseen joudutaan vaihtamaan useita osia korjaamisen ilmastohyöty menetetään osien valmistamisesta aiheutuneen päästökertymän johdosta.

Yk kestävän kehityksen tavoitteet

Aito Supportin huoltotoiminnan voidaan todeta edistävän YK:n kestävän kehityksen tavoitteita erityisesti vastuullisen kuluttamisen osalta. Jokainen huoltotoimenpide on samalla ilmastoteko ja vuositasolla toimenpiteiden yhteisvaikutus merkittävä

Mobiililaitteen elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset

Mobiililaitteen elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia on selvitetty laajasti eri tutkimuksissa. Raaka-aineiden hankinnan ja käytön sekä valmistuksen aiheuttamat päästörasitukset ovat suurimpia tekijöitä. Huomattavaa on, että laitteiden käyttäminen on toiseksi suurin tekijä laitteen elinkaaren aikaisessa ilmastovaikutuksessa. Tämän vuoksi laitteiden huolellinen käyttäminen ja niistä huolehtiminen ovat tärkeitä tekijöitä ilmastovaikutusten kannalta.

Kännykän osien vaikutus valmistamisen päästöihin

Kuten elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista nähdään raaka-aineiden käyttö ja valmistus rasittavat ilmastoa eniten. Yksittäisten osien tarkastelusta nähdään, että laitteen piirikortti, näyttö, virtapiiri ja kamera aiheuttavat eniten päästöjä valmistusprosessissa. Tämän vuoksi laitteiden syvällinen tuntemus, valmistajan ohjeet sekä harkinta varaosien käyttämisessä nousevat merkittäviksi tekijöiksi ilmastovaikutusten kannalta.

fiSuomi